תמונה לדף הקהילות1

מאמרים ופרסומים

בירנבוים, מ.(2009): "הערכה לשם למידה ומאפיינים של קהילה מקצועית בית ספרית ותרבות כיתה המעצימים אותה"; בתוך: י' קשתי (עורך), הערכה, חינוך יהודי ותולדות החינוך: אסופה לזכרו של פרופ' אריה לוי. אוניברסיטת תל אביב: בית הספר לחינוך והוצאת רמות. עמ' 77-100.

בלנגה, א.לנדלר-פרדו, ג. ושחר, מ. (2011): "קהילות מורים לומדות (PLC) – סקירת ספרות"; אקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

בניה, י. יעקובזון, י. וצדיק, י. (2013): "קהילה מקצועית לומדת בבית הספר"; אבני ראשה – המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית.

קורלנד, ח. ושחף-ברזילי, ר. (2013): "המדרגה החסרה – קידום הכשרת מורים באמצעות תהליכי הערכה במסגרת קהילה מקצועית לומדת של מורי מורים"; ביטאון מכון מופ"ת, כרך: 51; עמודים: 67-74.